کنترل کیفیت (Quality Control)

کنترل کیفیت (QC) فرایندی است برای اطمینان از اینکه یک محصول تولیدی یا خدمات انجام‌شده به مجموعه تعریف‌شده‌ای از معیارهای کیفیت پایبند است یا نیازهای مشتری را برآورده می‌کند. کنترل کیفی داروهای بیولوژیکی و بیوسیملارها شامل تست‌های مختلفی است که به اختصار تعدادی از آنها ذکر می‌شود:1-    تست‌های روتین کنترل کیفی

 • Identification test (IEF, IEX-HPLC, ELISA, peptide mapping, glycosylation profile ciIEF)
 • Appearance (color, clarity)
 • Assay (ELISA, SEC-HPLC, RP-HPLC) and dosage uniformity
 • Purity (CE-SDS -reduced and non-reduced, SEC-HPLC, RP-HPLC)
 • Protein Content (UV, 280nm, Bradford, BCA, Lowry)
 • Dosage of excipients (HPLC)
 • Physical determinations (pH, osmolality)
 • Moisture (Karl Fisher)
 • Residual solvents (volatile organic compounds, organic volatile impurities)
 • Impurities identification (HPLC/UHPLC, LC-MS, GC-MS)
 • Process related Impurities determination (ELISA, RT-qPCR)
 • Elemental impurities (AAS, ICP/MS)
 • Nitrosamine impurities (LC-MS-MS, HS-GC-MS)
 • Particulate matter (visible and subvisible particles)
 • Extractables & Leachables
 • Enzymatic and chromogenic tests (heparins and others)
 • Determination of enzyme activity
 • Biological potency assays (CBA, ELISA, flow cytometry)
 • Extractable volume
 • Physical properties of injection devices (glide and brake force for syringes)
 • Other CMC tests with specific departments

2-    مشخصه یابی (Characterization) محصولات بیولوژیک جدیدخصوصیات یک محصول بیوتکنولوژیک یا بیولوژیک بر اساس دستورالعمل ICH Q6B شامل تعیین خواص فیزیکوشیمیایی، فعالیت بیولوژیکی، خواص ایمونوشیمیایی، خلوص و ناخالصی‌ها با استفاده از تکنیک‌های مناسب برای اطمینان از ایمنی، کیفیت و کارایی آن است.3-    Comparability studies3-1- General Analytical Techniques for Biosimilarازاین تست‌ها برای بررسی ویژگی‌های کیفی مولکول بیوسیمیلار در مراحل اولیه توسعه استفاده می‌شوند که عبارتند از:

 • Electrophoresis (PAGE, SDS-PAGE, Bioanalyzer, IEF)
 • Western Blot
 • Extinction Coefficient, Bradford, Lowry, BCA (total protein quantitation)
 • HPLC AccQ-Tag® (Waters) and OPA® (Agilent) for amino-acid analysis
 • Sulfide quantitation by Ellman method
 • Antibody isotyping

3-2- Structural Analysis of the Biosimilarاز این تست‌ها برای شناسایی کامل مولکولی بیوسیملار برای انتخاب سویه، فرآیند زیستی و خصوصیات محصول نهایی استفاده می‌شوند که عبارتند از: 

 • Intact protein mass (Electrospray MS, MALDI-TOF)
 • Peptide mapping, amino acid sequencing (LC-UV-MS/MS, QTof, QTRAP)
 • N and C terminal sequencing of intact protein (MALDI-TOF and Edman degradation)
 • Glycosylation and phosphorylation sites (LC-UV-MS)
 • Glycosylation Profiles (GC, LC, MS/MS, capillary electrophoresis)
 • Monosaccharide profile (LC and GC)

 

Conformational Analysis of the Biosimilar3-3-

فولدینگ پروتئین و ساختار سه بعدی آن، فعالیت بیولوژیکی و ایمنی زایی بیوسیمیلار را تعیین می‌کند و تست‌های مرتبط با آن عبارتند از:

 

 • Circular Dichroism (CD)
 • Ultraviolet spectroscopy (UV)
 • Fluorescence spectroscopy (FL)
 • Infrared spectroscopy (FTIR)

Identity, Content, Protein Impurities4-

الگوهای کروماتوگرافی در واقع شاخص‌های کیفیت فرآیند خالص سازی هستند و عبارتند از:

 

 • Liquid chromatographic patterns (RP-; SEC-; Ion Exchange-; and Affinity-HPLC/UPLC plus LC-UV-MS)
 • Capillary electrophoresis (reduced and non-reduced)
 • Imaged capillary isoelectric focusing (icIEF)
 • ELISA, ECLA, RIA

Process-Related Impurities5-

این تست‌ها شاخص‌های کیفی مرتبط با فرایند خالص سازی هستند و مرتبط با موارد ایمنی محصول می‌باشند و عبارتند از:

 

 • Host Cell Proteins (specific ELISA)
 • Chemical contaminants (HPLC, GC)
 • Elemental impurities (AAS, ICP-MS)
 • Nitrosamine impurities (LC-MS/MS, HS-GC-MS)
 • DNA (qPCR and colorimetric commercial kits)
 • Mycoplasma (PCR commercial kits)
 • Endotoxins (colorimetric or gel-clot test)
 • Bioburden

Biological Activity of the Biosimilar6-

این تست‌ها برای تأیید وجود فعالیت بیولوژیکی بیوسیمیلارها انجام می‌شود که عبارتند از:

 • Binding studies (ELISA, ECLA, RIA, SPR Biacore®)
 • Potency assays (Cell –based assays)
 • Competitive inhibition ELISA assays for vaccines

چشم انداز ما

توانمد سازی شرکت های داروسازی در تولید داروهای بیولوژیک و بیوتکنولوژیک

رفع انحصار تولید داروهای بیولوژیک و بیوتکنولوژیک

تولید داروهای بیولوژیک و بیوتکنولوژیک در جهت رفع نیازهای بیماران


ارزش های سازمانی

سخت کوشی

افزایش بهره‌وری

صداقت سازمانی

آدرس: کرج، انتهای بلوار ارم،کوی زنبق، کوچه نرگس غربی، پلاک 50، واحد 3

تلفن: 09127286245 ــ 02633292042

ایمیل: info@Atrinpharmed.com

ساخته شده توسط سایت ساز سی فایو

EnglishIran